ગુજરાતી કહેવાતો અને રૂઢિ પ્રયોગો

(17) | (28) | (59) | (4) | (12) | (23) | (21) | (2) | (100) | (22) | (49) | (25) | (18) | (22) | (66) | (10) | (19) | (9) | (20) | (2) | (22) | (16) | (35) | (21) | (58) | (113) | (20) | (59) | (30) | (97) | (1) | (37) | (27) | (46) | (18) | (69) | (49)
sort ascending
1 હોળીનું નાળિયેર
2 હોઠ સાઝાં તો ઉત્તર ઝાઝાં
3 હોઠ સાજા તો ઉત્તર ઝાઝા
4 હોઠ બહાર જાય એ કોટ બહાર જાય
5 હૈયે રામ વસવા
6 હૈયે તેવું હોઠે
7 હૈયે છે પણ હોઠે નથી
8 હૈયું બાળવું તેના કરતા હાથ બાળવા સારા
9 હૈયા ઉકલત
10 હુતો ને હુતી બે જણ
11 હું રાણી, તું રાણી તો કોણ ભરે પાણી ?
12 હું મરું પણ તને રાંડ કરું
13 હું પહોળી ને શેરી સાંકડી
14 હું ને મારો ઉનીયો કાકાનો ચુનીયો.
15 હીરો ઘોઘે જઈ આવ્યો અને ડેલે હાથ દઈ આવ્યો
16 હીરાની પરીક્ષા ઝવેરી જ કરી જાણે
17 હિંમતે મર્દા તો મદદે ખુદા
18 હાર્યો જુગારી બમણું રમે
19 હાથે તે સાથે
20 હાથીની પાછળ કૂતરા ભસે
21 હાથીની અંબાડીએ ચડી છાણાં ન વિણાય
22 હાથીના દાંત દેખાડવાના જુદા અને ચાવવાના જુદા
23 હાથી જીવે તો લાખનો, મરે તો સવા લાખનો
24 હાથી ચાલ્યા જાય અને પૂંછ્ડું રહી જાય
25 હાથી ઘોડાનો ફરક
26 હાથમાં આવ્યું તે હથિયાર
27 હાથનો ચોખ્ખો
28 હાથના કર્યા હૈયે વાગ્યા
29 હાથતાળી આપવી
30 હાથ ભીડમાં હોવો
31 હાથ ધોઈ નાખવા
32 હાથ દેખાડવો
33 હાથ કંકણને આરસીની જરૂર ન હોય.
34 હાથ ઊંચા કરી દેવા
35 હાથ અજમાવવો/સાફ કરવો
36 હાડહાડ થવું

પૃષ્ઠો