ગુજરાતી કહેવાતો અને રૂઢિ પ્રયોગો

(17) | (28) | (59) | (4) | (12) | (23) | (21) | (2) | (100) | (22) | (49) | (25) | (18) | (22) | (66) | (10) | (19) | (9) | (20) | (2) | (22) | (16) | (35) | (21) | (58) | (113) | (20) | (59) | (30) | (97) | (1) | (37) | (27) | (46) | (18) | (69) | (49)
sort ascending
1 અવસર ચૂક્યો મેહુલો શું કામનો ?
2 અવળે અસ્ત્રે મુંડી નાખવો
3 અવળા હાથની અડબોથ
4 અભિમાન રાજા રાવણનુંય રહ્યું નથી.
5 અપના હાથ જગન્નાથ.
6 અન્ન તેવો ઓડકાર
7 અન્ન તેનું પૂણ્ય અને રાંધનારીને ધૂમાડો.
8 અન્ન અને દાંતને વેર
9 અનાજ પારકું છે પણ પેટ થોડું પારકું છે ?
10 અધૂરો ઘડો છલકાય
11 અધુરો ઘડો છલકાય ઘણો.
12 અત્તરનાં છાંટણા જ હોય, અત્તરના કુંડાં ન ભરાય
13 અતિની ગતિ નહીં.
14 અતિ લોભ તે પાપનું મૂળ
15 અતિ ચીકણો બહુ ખરડાય
16 અણીનો ચૂક્યો સો વરસ જીવે
17 અજાણ્યો અને આંધળો બેઉ સરખા
18 અજાણ્યા પાણીમાં ઊતરવું નહિ
19 અચ્છોવાના કરવાં
20 અક્કલનો ઓથમીર મંગાવી ભાજી તો લાવ્યો કોથમીર
21 અક્કલ ઉધાર ન મળે
22 અક્કરમીનો પડિયો કાણો. (જેનાં નસીબ વાંકા હોય તેના હાથમાં સાધન પણ એવાં જ આવે છે બિચારાનુ કોઈ કામ થાય જ નહી.)
23 અંધેરી નગરી ગંડુ રાજા
24 અંધારામાં પણ ગોળ તો ગળ્યો જ લાગે
25 અંધારામાં તીર ચલાવવું
26 અંતે ધર્મો જય, પાપો ક્ષય.
27 અંજળ પાણી ખૂટવા
28 અંગૂઠો બતાવવો