બાળગીત

ભઈલો મારો ડાહ્યો, પાટલે બેસી નાહ્યો

હાલાં રે વાલા મારા ભઈલાને, હાં...હાં...હાં...હાં

ભઈલો મારો ડાહ્યો, પાટલે બેસી નાહ્યો
પાટલો ગયો ખસી, ભઈલો પડ્યો હસી
હાલાં રે વાલા મારા ભઈલાને, હાં...હાં...હાં...હાં

ભાઈ મારો છે સાગનો સોટો
આવતી વહુનો ચોટલો મોટો
ભાઈ મારો છે વણઝારો
એને શેર સોનું લઈ શણગારો
હાલાં રે વાલા મારા ભઈલાને, હાં...હાં...હાં...હાં

હાલાં રે વાલા મારી બેનડીને, હાં...હાં...હાં...હાં

બેની મારી છે ડાહી, પાટલે બેસીને નાહી
પાટલો ગયો ખસી, બેની પડી હસી
હાલાં રે વાલા મારી બેનડીને, હાં...હાં...હાં...હાં

મારા દાદાની મૂંછ

બડી લંબી રે મારા દાદાની મૂંછ ,
દાદાની મૂછ જાણે મીંદડીની પૂંછ…બડી…

દાદાજી પોઢ્યા’તા સીસમને ઢોલીએ,
શાહીથી રંગી મેં દાદાની મૂછ…બડી…

બચુભાઈના પારણાની તૂટેલી દોરથી,
જોરથી બાંધી મેં, દાદાજીની મૂછ..બડી..

કાતર લઈને કાગળિયા કાપતો,
કચ,કચ કાપી મે દાદાની મૂછ … બડી..

પૃષ્ઠો

Subscribe to RSS - બાળગીત