Glossary

(1) | (31) | A (3) | E (1) | G (2) | H (30) | K (1) | N (1) | S (3) | W (8) | (1) | (49) | (84) | (4) | (20) | (25) | (33) | (6) | (142) | (26) | (75) | (30) | (38) | (27) | (91) | (17) | (21) | (9) | (24) | (6) | (41) | (17) | (56) | (30) | (86) | (157) | (23) | (84) | (40) | (169) | (4) | (64) | (45) | (84) | (48) | (114) | (83)
શિર્ષકsort descending લેખક Last update
ઝાકળનું બિન્દુ admin મંગળ, 01/23/2018 - 18:00
ઝાઝા રસોઇયા રસોઇ બગાડે. admin ગુરુ, 01/25/2018 - 10:11
ઝાઝા હાંડલા ભેગા થાય તો ખખડે પણ ખરા admin ગુરુ, 01/25/2018 - 10:11
ઝાઝા હાથ રળીયામણા અને ઝાઝા મોઢા અદીઠ. admin ગુરુ, 01/25/2018 - 10:11
ઝાઝા હાથ રળીયામણા. admin ગુરુ, 01/25/2018 - 10:11
ઝાઝાં મળ્યાં ને ખાવા ટળ્યા admin ગુરુ, 01/25/2018 - 10:11
ઝાઝી કીડી સાપને ખાઈ જાય admin ગુરુ, 01/25/2018 - 10:11
ઝાઝી કીડીઓ સાપને તાણે admin ગુરુ, 01/25/2018 - 10:11
ઝાઝી વાડ ઝંખરાની સારી admin ગુરુ, 01/25/2018 - 10:11
ઝાઝી સૂયાણી વિયાંતર બગાડે (ઝાઝી સૂયાણી વેતર વંઠે) admin ગુરુ, 01/25/2018 - 10:11
ઝાડ નીચે બેઠા બચુભાઈ admin રવિ, 01/21/2018 - 15:13
ઝાલર વાગે ને tirth મંગળ, 01/30/2018 - 12:28
ઝીલવો જ હોય તો રસ ઝીલી લેજો પાનબાઈ admin રવિ, 01/28/2018 - 17:34
ઝૂલણ મોરલી વાગી રે tirth મંગળ, 01/30/2018 - 12:28
ઝેર તો પીધા જાણી જાણી. admin મંગળ, 01/23/2018 - 22:53
ઝેરના પારખા ન હોય admin ગુરુ, 01/25/2018 - 10:11
ઝેરી કાંટો tirth મંગળ, 01/30/2018 - 12:28
PAGE of 1 ( 17 TOTAL RECORDS)